คัดเลือกหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่สารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

06 มีนาคม 2562 /

17:20 น.

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่พื้นฐานระดับหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ (กชช.2ค) ปี 2562

01 มีนาคม 2562 /

16:01 น.

ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่เศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

01 มีนาคม 2562 /

15:58 น.